ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

 

بايد زن بود تا فهميد درد زن بودن را!

 

 

 

سهند مطلق 

 

وقتی واژه زن را میشنوم سیلی از واژگان در ذهنم شکل میگرد. واژه زن در جامعه کنونی برایم مترادف شده با خشونت، سنگسار، توهین، آزار جنسی، وحشت از باکرگی، کتک، سرکوب میل جنسی و هزاران واژه متحجر دیگر که در ردیف زن میتوان نوشت. ظلمی که در دنیای کنونی به زن وارد شده را با واژه نمیتوان توضیح داد؛ عمق مطلب در چهارچوب واژه نمیگنجد.


باید زن بود؛ باید مثل زن در جامعه زندگی کرد؛ باید مثل زن حس کرد تا شاید گوشه ای از ظلم روا داشته به زن را درک کنیم. باید خود را به جای دختری بگذاريد که پدر خانواده در شمارش فرزندانش فقط پسرانش را میشمارد. باید سالیان سال از جامعه حذف شوی، باید سالیان سال نادیده گرفته شوی، قرن ها احساسات و عواطفت را سرکوب کنی، باید هر روز و هر ساعت و هر لحظه تحقيرشوی، تا شاید ذره اى از ستمى که به زن روا داشته را درک کرد.


باید زن باشید و از کودکی مثل زن زندگی کنید تا شاید بتوانی بار سنگین نگاه جامعه مرد سالار و ضد زن را حس کنید. باید سالها به عنوان ابزار جنسی مورد استفاده قرار گرفته و مورد تبعيض قرار گيريد؛ بايد حق لذت نداشته باشی، در نظر گرفته نشوی، صدایت شنیده نشود، حق ابراز عقیده نداشته باشی، خود را لوای چادر و در کنج مطبخ بیابید تا شاید بتوانید گوشه ای از این ظلم را لمس کنید.


باید به حکم برادر، پدر، شوهر، مذهب، اسلام، قانون و هر آنچه در توان دارند تمسخر و توهینت کنند تا بفهمید زن بودن در جامعه مذهب زده و مردسالار به چه معناست.


باید از کودکی ضعیف و ضعیفه خوانده شوید و وحشت گرما و سرخی سیلی را روی صورت حس کنید تا بفمهید زن بودن و زن ماندن یعنی چه؟!


با تمام قوانین و قدرتشان سعی در حذف و نادیده گرفتن این نیمه دارند. باید به پا خواست، باید تمام این قوانین را از بن و ریشه نابود کرد. باید مناسبات مردسالارانه در هم ریخت. باید نه گفت به هر آنچه که از درون این دنیای ضد زن میتراود. باید به صف انساهای مبارز و زنان پیشرو و برابری طلب پیوست.


باید درود فرستاد به زنان پیشرو و مبارز که بانیان انقلاب جنسی ایرانند. باید به این صف پیوست و مناسبات را از خانواده تا قوانین جامعه تغییر داد. ازادی زن ازادی جامعه را باید شعار هر روزه خود کرد. باید نه گفت به شریعه، به قوانین مردسالار و ضد زن. باید در کنار زنان برای آزادی جامعه از یوق و زنجیر مذهب تلاش کرد و دنیایی نوین و ازاد و برابر را بنیان نهاد. *

درج در نشريه زن و آزاد شماره ٣٣

 

fitnah.movement@gmail.com