ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

مقابله با سياستهاى ضد زن جمهورى اسلامى، يک ضرورت مهم!

 سيامک امجدى

 


اين روزها شاخ و شونه کشيدن هاى سران جمهورى اسلامى عليه حقوق زنان درايران ابعاد گسترده اى يافته است. طى همين چند ماه اخير و در راستاى طرح "جمعيت و تعالى خانواده"، لايحه بعد از لايحه در مجلس رژيم تصويب شد که هدفش چيزى جز کم رنگ تر کردن نقش اجتماعى زنان و به خانه برگرداندن آنها نيست.

 

تصويب لايحه افزايش مرخصى زايمان از ٦ ماه به ٩ماه و لايحه کاهش ساعات کار زنان از ۴۴ ساعت به ٣٦ ساعت، امنيت شغلى زنان را با خطرجدى مواجه کرده و اين امر مى رود پروسه اخراج زنان را رقم بزند. لايحه ممنوعيت پيشگيرى از باردارى، از جمله لوايحى ديگرى است که کليات آن توسط مجلس زن ستيز اسلامى تصويب شده است و حکومت مى خواهد به اين ترتيب و با دخالت در خصوصى ترين زواياى زندگى مردم، نرخ بارورى را افزايش دهد.


در کنار اين لوايح، اخيرا دهها نمونه از محدوديت هاى شغلى، تحصيلى و تفکيک جنسيتى براى زنان در جمهورى اسلامى گزارش شده است که بعنوان آخرين "شاهکار" از اين دست به ممنوعيت کار زنان در شهردارى ها مى توان اشاره کرد.

 

اما کار حکومت بمنظور برگرداندن زن به کنج خانه و تبديل آنها به "زن خوب و فرمانبر" با تصويب لوايح و محدوديتهاى جنسيتى ذکر شده، تمام نمى شود. آنها در سدد هستند با تصويب لوايح مختلف ضد زن و ايجاد محدوديتهاى بيشتر در زمينه تحصيل و اشتغال براى زنان و خصوصا دختران مجرد، اين دسته از زنان را ناگزير به روى آورى به ازدواج کرده و به زعم خود نرخ بارورى کشور را افزايش دهند. همچنين سختگيرى هاى بيشتر در امر طلاق و کلا تبعيض و تفکيک هاى بيشتر جنسيتى در دالانهاى مجلس حکومت دارد مورد بررسى قرار مى گيرد.

"معضل" بى حجابى زنان هم اين روزها آرام و قرار را از سران رژيم ربوده و آنها را مجبور به خط و نشان کشيدن عليه زنان کرده است. تلاش کردند از طريق کار فرهنگى، حجاب را در جامعه نهادينه کنند و به اين منطور هزينه هاى هنگفتى صرف کردند. اعزام گله هاى آخوند به اقصى نقاط کشور براى "تبليغ و ترويج حجاب و عفاف"، تبليغات هر روزه در صدا و سيما براى ارائه الگوى اسلامى زن، نصب بيلبوردهاى مختلف در سطح شهرهاى بزرگ با محتويات کاملا تبعيض آميز و ضد زن، سخنرانى ها و اظهار نظرهاى دايناسورهاى رژيم اعم از رهبر، مراجع تقليد، ائمه جمعه و غيره در مورد اهميت حجاب در اسلام، از نمونه اقداماتى است که حاکميت براى مقابله با گسترش بى حجابى در جامعه سازمان داده است. در کنار اقدامات فرهنگى البته "برادارن" نيروى انتظامى و گشت هاى ارشاد و نهى از منکر هم بيکار ننشستند و تا توانستند¬¬¬¬ گرفتند، جريمه کردند، کتک زدند و تلاش کردند با زور و خشونت جلو روند رو به افزايش بى حجابى را بگيرند، که البته در انجام اين امر کاملا عاجز و ناتوان بوده اند.

 

عدم موفقيت دولت در امر کنترل "بد حجابى" و بى حجابى خشم بسيج و حزب اللهى ها و الله کرم هاى حکومت اسلامى را هم بر انگیخته است و تهديد کرده اند براى مقابله با "بد حجابی و بی حجابی" گله هاى سرکوب خود را به خيابانها مى فرستند. از طرف ديگر ستاد نيروهاى مسلح حکومت اعلام آمادگى کرده که براى مقابله با "بد حجابى" به جلو صحنه مى آيند. مى خواهند با ایجاد رعب و وحشت آبروى اسلام و حکومت اسلامى عزيزشان را حفظ کنند.

 

پر واضح است تلاشهاى حکومت اسلامى در تعرض به حقوق زنان و بالا بردن ديوارهاى تبعيض جنسيتى در ايران مذبوحانه و از روى ضعف و ناتوانى است. خودشان نیز امیدی به اجرای سياستهاى ضد زن شان ندارند. اين سياستهاى زن ستيزانه تا همين الآن در درون خود حکومت، موضوع بحث و اختلاف شده است.

 

در مقابل تعرضات جمهورى اسلامى عليه زنان و عليه حقوق زنان، نبايد کوتاه آمد. بايد عليه اين همه نابرابرى، اين همه تبعيض، اين همه بى حقوقى، اين همه خشونت و بى حرمتى به ميدان بياييم! بايد با صداى بلند فرياد بر آوريم که زنان در ايران شهروندان متساوى الحقوق هستند و آنها برده جنسى، وسيله توليد مثل و ابزارى در خدمت رفاه مرد نيستند! بايد پرچم مبارزه با تبعيض و نابرابرى و بى حقوقى زن در ايران را برافراشته تر کرد. بايد صف اعتراضمان را در مقابل رژیم اسلامی و قوانین زن سيتزانه و ضد زن اسلامی متحد کنیم. جنبش رهايى زن در ايران، رژيم جمهورى اسلامى را در مخمصه بزرگى قرار داده است. روزی که پرچم آپارتايد جنسى حکومت اسلامى به زیر کشیده شود، دور نیست.*

 

درج در زن آزاد شماره ۵٢

 

fitnah.movement@gmail.com