ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

نسل شکست نخوردگان از رویای آزادی میگوید!

 


مینا احدی

 


فیلم رویای آزادی را می توانید از اینجا مشاهده كنید.
http://www.youtube.com/watch?v=YlvZMjPVuGs&feature=share


دیدن این فیلم را بویژه به نسل جوان در ایران توصیه میکنم. در اینجا میتوانید چند نفر از ما را ببینید. در این فیلم البته فقط با زنان حرف زده اند. ولی ما مردان و زنانی بودیم ٬ ما پدران و مادران و خاله ها و عموهای شما نسل معترض و مبارز در ایران امروز٬ بودیم که یک حکومت دیکتاتور را سرنگون کرده و برای ساختن یک زندگی انسانی سر به آسمان می کوبیدیم.
ما نسل بپا خاسته علیه حکومت شاه بودیم. حکومتی که خانه های مردم خارج از محدوده را نیمه شبها بر سرشان خراب میکرد٬ حکومتی که اسم ساواکش لرزه بر تنمان می افکند٬ حکومتی که به همه چیز و همه کس کار داشت٬ حکومتی که گورستان آریامهری را سازمان داده بود٬ نمیشد در آن اوضاع بعنوان یک جوان کتاب خواند٬ بحث کرد٬ نقد نوشت و فکر کرد.


ما این نسل بودیم٬ که به همراه میلیونها نفر گفتیم ٬ آزادی و حرمت حق همه ما است.


انقلاب ما یک دیکتاور را انداخت و بجای او٬ فاشیسم اسلامی آمد. این فاجعه٬ هم عوامل درونی داشت و هم کمک دولتهای غربی و امریکا را به همراه داشت که در آن زمان از قدرت گرفتن حکومتی چپگرا و معطوف به شوروی در دوره جنگ سرد ٬ وحشت داشتند. غرب و دولتهای غربی به یاری اسلامیها شتافتند٬ جنبش ملی اسلامی در ایران که همواره وجود داشت و همواره علیه پیشرفت و رشد و آزادی و حرمت مردم٬ فعالیت و یا جنایت و ترور میکرد٬ دست در دست هم داده و حکومت اسلامی را ساختند. بررسی علل و چرایی به قدرت رسیدن فاشیسم اسلامی در ایران ٬ موضوعی است که در اینجا به آن نمیپردازم.


آنچه که بود بدیهی است این بود که جنبش اسلامی آمد تا انقلابی را که حکومت شاه نتوانست سرکوبش کند٬ را بزند و ویران کند. این وظیفه جنبش اسلامی بود و اینها در یک دست قران و در دست دیگربا اسلحه و سبعیت و بیرحمی ٬ آمدند و نسل ما را زدند.


در این فیلم٬ چند نفر از ما زنان دارند حرف میزنند. همه ما خیلی جوان بودیم٬ نسل ۱۷ تا ۲۰ ساله ها که یکباره در یک گردباد وحشتناک ٬ افتادیم. آنهایی که اسیر آنها شدند٬ در این فیلم میگویند٬ چه رفتاری جانیان اسلامی با آنها کردند٬ کتک و شلاق و تجاوز و بی حرمتی و اعدام و تابوت و دستگاه " مسلمان سازی" و حاج داوود و لاجوردی و جنایت و جنایت ....


هزاران نفر از ما را کشتند. با سبعیتی که بسیار شبیه رفتار فاشیسم هیتلری بود. اعدام دسته جمعی جوانان٬ ریختن صدها جسد در گورهای دسته جمعی٬ ماشین هایی که جسد حمل میکردند و این جنایت در فاصله سال ۶۰ تا ۶۷ باعث شد هزاران نفر از ما را بکشند. این یک جنایت مهم علیه بشریت بود٬ و همه این دستگاه جنایت در ساختن آن سهم داشت. همه این اراذل و اوباش حکومت اسلامی٬ همه این ریش و پشم دارها و مکلا ها که امروز یا کماکان در قدرت اند و یا بیرون رانده شدگان هستند. اگر عدالتی باشد٬ باید همه آنهایی که هزاران نفر را کشتند٬ محاکمه شوند.


رفسنجانی٬ خامنه ای٬ خمینی٬ خاتمی٬ موسوی٬ کروبی٬ گنجی٬ سازگارا٬ احمدی نژاد٬ روحانی٬ سران حکومت اسلامی٬ سران سپاه پاسداران٬ و همه کسانیکه این دستگاه جنایت و رذالت اسلامی را ساختند و در آن خدمت کردند٬ همه باید روزی در یک دادگاه صالح محاکمه شوند.


سی و پنج سال گذشت و هنوز اینها در قدرت اند. سی و پنج سال گذشت و هنوز هیچیک از عاملین و آمرین٬ زبان به سخن نگشوده اند٬ سی و پنج سال گذشت ولی ما نگذاشتیم این جنایت عریان فراموش شود٬ ما با چنگ و دندان از حرمت و آزادگی نسلی دفاع کردیم که هدفش زندگی انسانی برای همگان بود. نسلی که حکومت اسلامی و اسلام در قدرت را نمیخواست. البته حکومت چنان جنایتکار بود که حتی برخی از مدافعین خود و وابستگان به احزابی را که رژیم را در دورانی حتی کمک کرده بودند٬ نیز کشت.


ما نسل شکست نخوردگانیم. این فیلم را ببینید و آنرا تبلیغ کنید. این فیلم را به نسل جوان ایران نشان دهید. به دختران جوانی که فرمان حجاب اسلامی را زیر پا له کرده اند. آنها ادامه دهندگان راه این نسل هست که در فیلم سخن میگوید.


جمهوری اسلامی ایران نتوانست رویای آزادی را بکشد. این بسیار مهم است. جمهوری اسلامی ایران نتوانست داغ ننگ یک جنایت گسترده علیه بشریت را زیر خاک مدفون کند. ما قبل از سرنگون کردن اینها ٬ در یک تریبونال علیه این جنایات شرکت کردیم و قضات سرشناس بین المللی علیه جانیان حاکم بر ایران حکم صادر کردند. این در تاریخ مبارزه مردم ایران بی نظیر بود.


نسل ما نسل شکست نخوردگان بود. نسلی که مادران ما در خاوران ها با بوییدن خاک٬ فرزندانشان را پیدا میکردند٬ و هنوز هم با جنایتکاران حاکم می جنگند که دسته گلی بر مزار دسته جمعی عزیزان خود بنهند. فرق نمیکرد در ایران خاتمی رییس جمهور باشد یا رفسنجانی و یا احمدی نژاد٬ اسلحه به دستان اینها به مادران ما حمله کرده و نمیگذاشتند بر سر مزار عزیزان خود حتی گریه کنند.


این فیلم را به همگان نشان دهید و افتخار کنید برای مادران و پدران و عمه ها و خاله هایتان افتخار کنید. برای نسلی که ایستاده مردند و آنهایی که جان سالم به در بردند. افتخار کنید برای فرهنگی که همین نسل زخم خورده از آن دفاع میکند. ن عدالت و دادخواهی و نه اعدام و جنایت . زنده باد نسلی که جنگید و زخم خورد و از حرمت و فرهنگ انسانی دفاع کرد و میکند.
مینا احدی
 

مندرج در نشریه زن آزاد شماره ۱۲
 

 

 

fitnah.movement@gmail.com