ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

"ديگر بس است"!
داعش آغاز پايان يک جنبش لجام گسيخته و ضد زن

به جنگ سرکوبگرانه عليه زنان توسط جنبش اسلامى و باندهاى ترور اسلامى اعتراض کنيم!

مينا احدى - سخنگوى نهاد زن آزاد

 

بيش از سه دهه است که دنيا شاهد شکل گرفتن و تعرض بيرحمانه جنبش اسلامى به حقوق و حرمت ما زنان است! روزى سنگسارمان ميکنند، روز ديگر به دليل يک تار مو، شلاقمان ميزنند، در رسانه ها و مساجد و منابر عليه ما زنان رجز ميخوانند و اعلان جنگى علنى ميکنند، صدها و صدها زن را به قتل ميرسانند و در قوانين حکومتى شان زن را نيمه انسان و خونش را نصف خون مرد ارزش گذارى ميکنند.


اينک در بخش هايى از سوريه و عراق، اسلاميسم چهره کامل و آشکار خود را به ما زنان نشان ميدهد. زنان باکره و زنان تنها را براى برادران داعش و خدمات جنسى دادن، فرا ميخوانند و هر کس تمکين نکرد او را در روز روشن ميکشند. فروش دامن و شلوار زنان را ممنوع کرده و تخطى کنندگان را با شليک گلوله به سر، ميکشند. در بغداد يک باند ديگر جنبش اسلامى، زنان تن فروش را در روز روشن به قتل ميرساند و در ايران برادران داعشى در قدرت، از طريق ارتش به زنان اعلام جنگ ميکنند که اگر حجاب رعايت نکنند سر و کارشان علاوه بر چندين نيروى سرکوبگر اسلامى، اين بار با نيروهاى مسلح و ارتش جمهورى اسلامى نيز هست! يعنى اعلان جنگى تمام عيار با زنان سنت شکن و عاصى از اسلاميسم و حکومت اسلامى!


زنان در پاکستان، سودان، افغانستان ، و .. و... همه جا زير دست و پاى يک جنبش قرون وسطايى و زن ستيز له ميشوند و دنيا در مجموع با سکوت و صبر و شکيبايى، چشم بر ميگرداند و به اين فاجعه عادت ميکند!

 

ما زنان تحت حاکميت حکومتها و باندهاى سياه و زن ستيز اسلامى، اعلام ميکنيم ديگر بس است! و بايد به زبانهاى مختلف در سراسر دنيا اعلام کنيم کافى است و بايد به اين وضعيت خاتمه داد!


دنيا نبايد ساکت باشد، نبايد بگذاريم زنان را به صرف زن بودن زير دست و پا له کنند اين غير انسانى و وحشيانه است و بايد دنيا نقطه پايانى بر اين لجام گسيختگى جنبش اسلامى بگذارد.


ما اعلام ميکنيم :
- تبليغات زهر آگين عليه زنان در همه کشورهاى اسلام زده بايد فورا ممنوع شود!
- قتل ناموسى، سنگسار، تجاوزدسته جمعى و تحميل حجاب اجبارى به زنان، همه و همه مصداق جنايت عليه بشريت است و بايد فورا در همه جا ممنوع شود!
- سازمان ملل و اتحاديه اروپا نبايد درمقابل زن کشى، تجاوز و تهديد زنان و جنايات و وحشى گريها جنبش اسلامى، دولتها و باندهاى تروريست اسلامى عليه زنان سکوت کنند!
- ما خواهان تحريم ديپلماتيک و سياسى دولتهايى هستيم که زنان را بنا به قانون اساسى مملکت شان و شريعه اسلام نيمه انسان حساب کرده و قوانين زن ستيزانه را به زور زندان و شکنجه و اعدام عليه نيمه جامعه پياده ميکنند.
- ما خواهان جدايى کامل مذهب از دولت و آموزش وپرورش هستيم! دست مذهب از زندگى ما زنان کوتاه!


دنياى متمدن موظف است ازما زنان دفاع کند. دست دوستى بسوى همه سازمانهاى مدافع حقوق زن، مدافعين سکولاريسم و حقوق انسانى دراز ميکنيم و از نيروى ميليونى مردم مترقى ميخواهيم کمک کنند نقطه پايانى بر اين فجايع بگذاريم! *

 

درج در زن آزاد شماره ۵٣

 

fitnah.movement@gmail.com